Nově u nás můžete platit kartou.

Pravidla soutěže

MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ

„Náramky ke dni přátelství“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní firma DENZA s.r.o. se sídlem Nad Mlýnkem 813, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČO: 07523289 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76096, (dále jen „Denza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 21. 7. 2022 do 23:59 hodin dne 30. 7. 2022 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž nazvanou „Náramky ke dni přátelství“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně. 

II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

2.1. Zákazník – spotřebitel s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice (včetně spotřebitelů, kteří ještě nenabyli plné svéprávnosti – ti se mohou zapojit do soutěže se souhlasem, případně prostřednictvím zákonného zástupce) (dále jen „Účastník“) se zapojí do soutěže na Instagramovém profilu firmy (@denzabrand) o dva náramky dle vlastního výběru a na Facebookové stránce (@denzacz) také o dva náramky dle vlastního výběru. Celkem tedy o 4 náramky (dále jen „Výhra“) tím, že splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech, zejména:

2.1.1. v době konání napíšou komentář k soutěžnímu příspěvku na sociálních sítích Instagram a Facebook a napíšou, s kým by se podělili o výhru.

2.2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

2.2.1. nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

2.2.2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

2.2.3. uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

2.4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

III. DALŠÍ PODMÍNKY – URČENÍ VÝHERCE A DORUČENÍ VÝHRY

3.1. Účastník, který splní podmínky pro účast v Kampani uvedené v těchto pravidlech, se zařadí do slosování o Výhru.

3.2. Denza vybere celkem 2 výherce (rozdá celkem 4 kusy Výher-náramků), kdy bude vždy 1 výherce na 1 sociální síť (1 Výherce na Facebooku a 1 Výherce na Instagramu),

3.3. Každý Účastník se může do Kampaně zapojit po Dobu konání i vícekrát, tedy napsat více komentářů s oblíbeným zážitkem se svým kamarádem/kamarádkou, a tím zvýšit svou šanci v losování.

3.4. Výběr výherce proběhne prostřednictvím náhodného losu, a to nejpozději do 7. 8. 2022.

3.5. Výhercem se stává Účastník, který bude Denzou vylosován prostřednictvím náhodného mechanismu. Zjistí-li se, že vylosovaný Výherce nesplňuje podmínky Kampaně, nemá nárok na Výhru a Denza je oprávněná vylosovat náhradního výherce.

3.6. Účastník, který se stane výhercem, bude o této skutečnosti informován soukromou zprávou na dané sociální síti ze strany Denzy, přičemž v rámci této zprávy získá výherce možnost si vybrat druhy náramků a bude po něm požadována zasílací adresa, na kterou výhru zašle.

3.7. Nebude-li Výhra ze strany Účastníka chtěna, Výhra tímto propadá a Denza nebude losovat náhradního výherce.

IV. VÝHRA V KAMPANI

4.1. Předmětem Výhry v Kampani jsou celkem 4 kusy náramků dle vlastního výběru výherce. Budou 2 Výherci a každý z nich obdrží celkem 2 kusy (dále jen "Výhra").

4.2. Denza výslovně uvádí, že Výhru není možné proplatit v hotovosti a není určena k dalšímu prodeji. 

4.3. Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

V. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Denza tímto informuje Účastníka, že osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem účasti v Kampani v nezbytně nutném rozsahu, zejména jméno, příjmení a uživatelské jméno na dané sociální síti a následujícími způsoby – v soutěžním komentáři, slosování Výhry, kontrola splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, kontaktování výherce a zveřejnění informace o Výhrách (označení v posoutěžním příspěvku, případně stories, kde bude Účastník označen, v případě nesouhlasu s označením, Účastník napíše zprávu na dané sociální síti Denze a ta smaže označení v příspěvku daného účastníka).

5.2. Správcem osobních údajů Účastníka je Denza. Kontakt na Denzu je na www.denza.cz/kontakty.

5.3. Účelem zpracování osobních údajů Výherce nebo náhradního Výherce je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, kontaktování Výherce.

5.4. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Denzy na vlastní propagaci formou pořádání Kampaně. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím kontaktního formuláře na této kontaktní stránce.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Denza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.2. Denza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit Výhry v Kampani za výhry podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.

6.3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

6.4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Denza.

 

V Ostravě dne 21. 7. 2022